Varjú Potrebić Tatjana

A MEGVALÓSULT ÁLOM

Varjú Potrebić Tatjana 1965. november 21-én született Zentán. Gyermekkorát, óvodás és általános iskolás éveit is szülőfalujában, Oromon töltötte. Szülei, Potrebić Đorđe, állatorvos és Varga Viktória, tanítónő, olyan családi légkört teremtettek, ahol a szeretet, a megértés és egymás kölcsönös tisztelete volt a legfontosabb. Vesna nővérével együtt ebben a támogató közegben nevelkedve szerezte meg első tapasztalatait, alakította ki világképét és elképzeléseit jövőbeni hivatásáról. A testvérek, anyjuk nyomdokába lépve, a pedagógusi pályát választották. Tatjana az általános iskola után a szabadkai pedagógiai középiskolába íratkozott. Az ifjúkori széleskörű érdeklődés, a kreativitás kifejezésének vágya arra ösztönözte, hogy iskolai kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése mellett, ilyen fiatalon, kitanulja a fodrász szakmát is. Tanulmányait a magya tanítási nyelvű Tanítóképző Főiskolán folytatta és osztálytanítói oklevelének megszerzése után először 1986-ban létesít munkaviszonyt, kémiát tanít szülőfaluja általános iskolájában. A következő tanévben a szabadkai Jovan Mikić Általános Iskolában kap munkát, majd az ezt követő évben az oromhegyesi Kis Ferenc Általános Iskolában kínálkozik lehetőség állandó munkaviszony létesítésére. Az 1993/94 iskolaévet a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában kezdi, és itt dolgozik 1996-ig, amikor is a magyarkanizsai községi közigazgatás oktatási, művelődési és sportügyi munkatársa lesz. Néhány év múlva kinevezik az önkormányzat Társadalmi Tevékenységügyi és Általános Ügyosztályának osztályvezetőjévé. Munkahelyi kötelezettségeinek ellátásával párhuzamosan a zombori Tanítóképző Karon folytatja pedagógiai tanulmányait és szerez oklevelet. Az önkormányzati beosztásban a pedagógus érzékenységével és segítőkészségével foglalkozik az oktatás-nevelés és a gyermekvédelem kérdéseivel, a valamennyi korosztályt érintő iskoláztatás ösztönzésével és szervezésével. Minden erejét és képességét annak szentelte, hogy az oktatás-nevelési tevékenység elnyerje az őt megillető, eszmei és anyagi támogatást a helyi önkormányzat lehetőségeinek keretében. Tevékenyen részt vett az oktatási, művelődési, szociális és közigazgatási szféra kezdeményezéseinek támogatásában, mindeközben folyamatosan olyan jövőképet dédelgetett, ahol az oktató-nevelő munka és a pedagógusi hivatás újra elnyeri méltó helyét a társadalmi fejlődés és az egyén személyes fejlődésének kiindulópontját jelentő értékrendszerben. Ezen törekvéseiben kitartva, egyik alapítója a 2001-ben életre hívott Magyarkanizsai Községi Pedagógus Egyesületnek. Az egyesület napjainkban is igen tevékeny, következetesen képviselve tagságának érdekeit és színvonalas munkát folytat a szakma előmozdításának érdekében. Az első tíz évben az egyesület elnöke, jelenleg az elnökség tagja. Egyetemi tanulmányait is folytatja, és 2010-ben mester oklevelet szerez a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. Újabb célokat tűzve ki maga elé, továbbra is a jobb időkről álmodva, 2010-ben a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központba kerül, melynek létjogosultságáért, megalapításáért és tekintélyéért kitartóan és hittel küzdött helyi, regionális és országos szinten. Az intézmény, svájci támogatásnak és pályázati forrásoknak köszönhetően most új, rendeltetésének megfelelő, jól felszerelt és berendezett, korszerű épületben talált székhelyre, Magyarkanizsa központjában. A Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ létrehozásának célja, hogy a pedagógusok szakmai továbbképzését közvetlen környezetükben, utazási gondoktól tehermentesítve biztosítsa, támogasson és megvalósítson minden – oktatás-neveléssel kapcsolatos – innovatív, kreatív, építő jellegű kezdeményezést, és olyan hiteles szakmai intézmény legyen, amit a pedagógusok magukénak érezhetnek, amely értük és nekik működik. Ezáltal valósul meg Tatjana sokáig dédelgetett álma a pedagógusi hivatás méltóságának visszanyeréséről, az oktatás-nevelés korszerűsítéséről, a tanügyi dolgozók kompetenciáinak állandó fejlesztéséről, mindezeket színvonalas sokrétű tartalmak – akkreditált képzési programok biztosításával.

Tatjana, a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ megalakulása óta több képzési program szerzője és megvalósítója. 2000-től napjainkig községi, regionális és nemzetközi szintű oktatási, nevelési, szociális védelmi és közigazgatási tevékenységgel kapcsolatos szakmai csapatok és tribünök koordinátora, projektek felelőse, bizottságok vezetője. Tréneri és mentori képesítéssel rendelkezik az oktatásban gyakornok képzésére.

Egyik kezdeményezője és szervezője A tehetség szolgálatában elnevezésű tehetséggondozó nemzetközi konferenciáknak, szerkesztője a konferenciák anyagait tartalmazó kiadványoknak. 1997-től tagja az Új Kép – pedagógusok és szülők folyóirata laptanácsának. Szerzője a Magyarkanizsi Pedagógus Egyesületet bemutató munkának, amely a debreceni (Magyarország) Tehetséggondozó Egyesület konferencia-szöveggyűjteményében jelent meg, és társzerzője A gyermekek fizikai és pszichomotoros teljesítményének vizsgálata az óvodáskorból az iskolába lépés időszakában témára készült tanulmánynak. Szerzője és szerkesztője a Regionális Központ Kitörési lehetőség – Magyarkanizsa község pedagógiai gyakorlatának átfogó kutatása című publikációjának.

Tatjana két leánygyermek anyja. Léna mester okleveles pszichológus és az oromhegyesi Arany János Általános Iskolában dolgozik. Pszichológusként, nevelőként és táncoktatóként tevékenykedik oktató jellegű gyermektáborokban, angol nyelvet tanít a Cnesa Oktatási Művelődési Intézmény nyelviskolájában. Maja, a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium tanulója.

Az intézmény színvonalas szakmai ismertetőjegyeinek meghatározásában Tatjana olyan szakmunkatársakat vont be a Központ tevékenységébe, akik képesítésükkel, szakmai tapasztalatukkal és hozzáértésükkel valamennyien hatékonyan biztosítják és fejlesztik az intézmény működését, a pedagógusok és a tágabb közösség javára.

Igazgatóként – vezetőként önzetlenül fáradozik a munka minőségének emelésén, a község, az észak-bácskai és a bánáti térség oktató-nevelő és nevelő-oktató intézményeivel és a közszféra illetékes képviselőivel karöltve, folyamatosan arra törekedve, hogy az intézmény tevékenységét a többi társadalmi szférára is kiterjessze, lehetőséget kínálva ez által a szakmai továbbképzések iránti igények minél átfogóbb kielégítésére. Tevékenységének egyik vezérmotívuma „Az oktatásba való befektetés a jövő záloga“.