Kategorija: 2010.

“Deca sa smetnjama u razvoju i preporuke za rad sa njima”

Seminar je održan 21. i 22.09. 2010.

Kataloški broj: 719

Izborni

Autor(i): mr Slavica Marković i Mirjana Lazor

Podržava(ju): ŠOSO „Milan Petrović“, Braće Ribnikar 32, 21000 Novi Sad i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,VisokogStevana 2, 11000 Beograd

Koordinator(i): Mirjana Lazor, Braće Ribnikar 32, 21000 Novi Sad, tel. 064/195 42 78, faks: 021/6621-253; e-mail: lazorm@eunet.rs

Realizator(i): mr Slavica Marković, Snežana Nikolić, Mirjana Lazor, Dragana Pašćan, Mladen Stanković, Radmila Crnojački i Martin Kalamković

Teme: Deca sa specifičnim smetnjama u razvoju (osnovne karakteristike, implikacije na nastavni proces i preporuke za rad sa njima); Terminološke odrednice; Načini tretiranja teškoća u našim uslovima (Medicinski i socijalni model ometenosti); Međunarodni i domaći dokumenti koji promovišu inkluziju; Važeća zakonska regulativa; Inkluzivna filozofija, politika i praksa; Individualni plan podrške i Individualni

obrazovni plan; Specifičnosti saradnje sa roditeljima (uspostavljanje partnerskog odnosa); Integrisani sistem usluga u lokalnoj zajednici.

Ciljna grupa: vaspitači, stručni saradnici i direktori u predškolskim ustanovama, učitelji, defektolozi, stručni saradnici i direktori osnovne škole

Trajanje: dva dana (14 sati)

Broj učesnika: 20 do 30