Kategorija: 2010.

Svečano otvaranje

Стручно усавршавање запослених у образовању је законска обавеза (члан 129. Закона о основама система образовања и васпитања, „Сл.гласник РС“ бр.72/2009)  која у великој мери доприноси подизању квалитета наставе у образовним институцијама.

Чланом 49. Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/05 и 61/05) предвиђена је обавеза послодавца да омогући запосленом стручно оспособљавање, образовање и усавршавање.

 У све тежим условима материјалног пословања како Локалних самоуправа тако и образовних институција, јавља се потреба за оснивањем Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, ради омогућавања стручних усавршавања у ближем окружењу школа у Потиском региону и на Северу Бачке.

 Постојање оваквог Центра у Кањижи ће великој мери растеретити образовне институције од плаћања великих путних трошкова и  трошкова боравка наставника  у удаљеним центрима приликом учешћа на обавезним стручним усавршавањима, а средства, која ће се уштедети на овај начин, моћи ће се искористити за неке друге потребе у образовању.

 У нашој општини има укупно 650 запослених у образовању, од тога 350 наставног профила који ће бити директни корисници услуга центра у Кањижи.

 Према потребама  локалних самоуправа у окружењу Кањиже услуге  центра биће стављене на располагање следећим општинама:

–          Нови Кнежевац, Чока, Сента, Ада, Бачко Петрово Село, Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош, Бечеј, Темерин.

 Број наставног кадра у поменутом октужењу је око 3.000.

 С обзиром на законска овлашћења, стручни углед и друштвени значај Националног савета мађарске националне мањине у Суботици,  пројекат оснивања и функционисања Регионалног центра, ослања се на прибављену подршку ове цењене Установе за стручно усавршавање првенствено  на мађарском наставном језику али и на српском језику с обзиром на карактер наставе у школама у окружењу.

 Оваквих Центара нема пуно у Републици Србији те његово оснивање у Кањижи обезбеђује промоцију општине са једног сасвим новог, до сада прилично занемариваног, аспекта – стручног усавршавања запослених у образовању Потиског региона.

 

Pogledajte spisak pozvanih:

Spisak

 Pogledajte statut RC Kanjiža:

Statut

Video snimak RTV Pannon:

 

Slike